Zadzwoń

ARCANUS GROUP ROBERT LIPKE jest podmiotem gospodarczym zarejestrowanym w ewidencji działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych prowadzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych – RD 37/2013 oraz posiadającym ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w tym zakresie.

Eksperci ARCANUS GROUP to byli wieloletni i doświadczeni funkcjonariusze służb bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku prawnego w Polsce ( CBŚ i innych jednostek Policji, ABW, CBA ) posiadający specjalistyczną wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości kryminalnej w tym terroru kryminalnego, narkotykowej i ekonomicznej oraz korupcji a także stosowania techniki operacyjnej, kontynuujący i rozwijający swoją pasję.

ARCANUS GROUP ROBERT LIPKE zostało założone przez Roberta Lipke, który przez 21 lat pełnił służbę w jednostkach Policji różnego szczebla:

  • 1992 – 2003 – policjant miejskich i wojewódzkich jednostek Policji,
  • 2003 – 2004 – Zastępca Naczelnika Wydziału Komendy Wojewódzkiej Policji ( nadzorujący pracę operacyjną ),
  • 2004 – 2011 – Naczelnik Wydziału Centralnego Biura Śledczego KGP (nadzorujący pracę operacyjno – śledczą ),
  • 2011 – 2013 – Zastępca Naczelnika Zarządu Centralnego Biura Śledczego KGP.

Założyciel firmy, kształcił się na Politechnice Częstochowskiej, Uniwersytecie Śląskim, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie oraz w Szkole Policji w Słupsku i Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Wielokrotnie honorowany odznaczeniami państwowymi i medalami resortowymi, służbę zakończył w stopniu młodszego inspektora Policji ( podpułkownika ).

W okresie kariery zawodowej Robert Lipke specjalizował się w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej, ekonomicznej i korupcji, uczestniczył w krajowych i międzynarodowych sympozjach i konferencjach jako prelegent między innymi w zakresie finansowania i prawnych aspektów stosowania metod pracy operacyjnej, inicjując wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie metodologii podejmowania przedsięwzięć operacyjnych.

Założyciel firmy prywatny detektyw Robert Lipke posiada licencję detektywa nr 005354 wydaną przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji a także licencję II stopnia pracownika ochrony fizycznej i licencję II stopnia pracownika zabezpieczenia technicznego, ponadto Poświadczenie Bezpieczeństwa Nr 9070 upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne wydane przez Komendanta Głównego Policji oraz Poświadczenia Bezpieczeństwa Nr E0017013C i N0015813C dające rękojmię zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnych Unii Europejskiej – CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – NATO CONFIDENTIAL wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Potrzebujesz detektywa?

Czynności detektywistyczne podejmujemy na obszarze całego kraju i Europy. Współpracujemy z uznanymi w Polsce kancelariami adwokackimi a także detektywami w wielu państwach świata.